ناصر رزازی خواننده بزرگ کردستان
ناصررزازی,ناسررزازی کاک ناصر
جمعه هشتم تیر 1386 :: 8:38 ::  نويسنده : شهریار بختیاری

.......................................................................................

ژاني دووري


له به رده ردي غه ريبي و ژاني دووري
                                        له دل دا نيمه ساتيکيش سه بووري
په روشي چاره نووسي خه لکي کوردم
                                         له حه سره ت حالي کورد داماو  و وردم
هه تا کي ئه م گه له خوشي نه بيني
                                          که ساس و  ده ر  به در  تالي به بيني
شه مال تو بي و کزه ي جه رگي هه ژاران
                                          په يامي من به ره بو  دوست و ياران
بلي خاکي غه ريبي بوو  به شمان
                                          ئه دي کوا؟ئه و بليسه ي ئاوري گه شمان

شنبه دوم تیر 1386 :: 21:58 ::  نويسنده : شهریار بختیاری

....................................................................................... 

هو هوزه کم   ده نگي زو لالي تو نه بی
منيش لیر ه وه بی د‌ه نگم
هو خاکه که م ره نگي  سوور ئآلي تو نه بی
منيش لیره بی رنگم
من بی ئیوه بالداریکي بال شکاوم
کانیکي و شک و بی ئاوم
دوورم لیتان به لام خوشکه کانم براکانم
ئازاري زامه کانتانم
دوورم ليتان به لام هاو ریکانم
هاو ده مي روژ و شه وتانم
من گیان فه دای کوردسانم

چهارشنبه شانزدهم اسفند 1385 :: 21:47 ::  نويسنده : شهریار بختیاری
كرماشـــا نه گه م ئـه ي خاك زيـرين

                                             هـــاوزاراوه گــه ي به دره و خـــانه قين

جگــه ر گوشـــه گه ي ئيــــلام ديرين

                                            نيشتمــانه گي فـــه رهــاد و شــيرين

يادگـــاره گه ي مـــ»اد و ســاســاني

                                           تو سان شاره يل گشت كوردستــاني

كرمانج بيت سوران گوران يا كه لـهور

                                          تـــو ئـه راي ئيمــه هه ر مينــي ده دور

 ناوت سه ر رسته ي تاريخي ئيمه س

                                         و بي كرماشان كوردستان دي چه س

 وه ختيك ئيمــه ي كورد رزگـارمان بود

                                        ئيـــلام كــرمـــاشـــان داژدارمـــان بــود

.: Weblog Themes By Pichak :.